Haim Omer \\ Founder of the NVR 

סרטונים
בקרוב...
Dinosaurs Talk
Haim Omer & Nahi Alon